Ajudes de la Generalitat Valenciana en matèria de comerç i artesania - Covid-19

DECRET 66/2020, de 5 de juny, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la Covid-19

BENEFICIARIS

Entre altres, Autònoms i Pimes que a) tinguen la qualificació d'Artesans (DCA) o b) que realitzen activitat enquadrada en els epígrafs 64 i 65 de l'IAE, Secció Primera, Divisió 6a, CNAE Secció G-Divisió 47 (excepte alguns) i CNAE grup 478 o IAE 663 per a micropymes

CONCEPTES
  • AVALEM ARTESANIA: Inversions en equipament i adaptació punts de venda.
  • AVALEM MERCATS:  Adaptació punts de venda en mercats de venda no sendentària
  • AVALEM COMERÇ: Inversions en equipament i implantació venda en línia, adaptació llocs de venda. Actuacions susceptibles de suport des del 01/01/20, per a inversions no relacionades amb la Covid 19 i des del 01/03/2020 per a despeses corrents i inversions relacionades amb la Covid 19
QUANTIA

Pot aconseguir fins al 100% depenent de l'actuació, de l'activitat i de l'afecció per Covid 19. Compatibles amb una altra mena d'ajudes.

TERMINIS

Des del 15/06/2020 fins al 31/07/2020

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola