Ús obligatori de mascaretes

Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l'ús obligatori de mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19..

Ús obligatori de mascareta per part de la població

A partir del 21 de maig

Tipus de mascareta
  • Qualsevol tipus de mascareta, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobrisca nas i boca.
  • S'observaran, en tot cas, les indicacions de les autoritats sanitàries sobre el seu ús.
Espais en els quals resulta obligatori l'ús de màscara
  • En la via pública
  • En espais a l'aire lliure
  • En qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic

En qualsevol dels casos precedents, sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres

Persones obligades

Les persones de sis anys o més

No serà exigible en els supòsits següents:

  • Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de mascareta.
  • Persones en les quals l'ús de mascareta resulte contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.
  • Desenvolupament d'activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulte incompatible l'ús de la mascareta.
  • Causa de força major o situació de necessitat.

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola