Fase 2 de la desescalada

Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Pueden consultar las medidas de la Fase 2 en la orden. El resumen del contenido aparece en este mismo espacio.

Plan para la transición hacia una nueva normalidad: Guía de la Fase 2 (23 de mayo)

Què es pot fer en la Fase 2? Generalitat Valenciana

GUIA FASE 2

MESURES EN EL TREBALL

Sempre que siga possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball.

En les empreses, comerços, centres educatius i altres entitats previstes en la citada ordre del Ministeri de Sanitat, s'hauran d'adoptar les mesures necessàries per a complir les mesures d'higiene i/o prevenció per als treballadors.

S'assegurarà que tots els treballadors tinguen a la seua disposició en el lloc de treball gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida per a la neteja de mans, o quan això no siga possible, aigua i sabó.

Quan no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal d'aproximadament dos metres, s'assegurarà que els treballadors disposen d'equips de protecció adequats al nivell de risc i estiguen formats i informats sobre el correcte ús d'aquests equips de protecció.

Aquestes mesures són aplicables també a treballadors d'empreses que presten serveis amb caràcter habitual o de manera puntual en les empreses, comerços, centres i altres entitats previstes en l'ordre del Ministeri de Sanitat.

El control horari mitjançant empremta dactilar ha de substituir-se per un altre sistema que garantisca les mesures higièniques adequades per protegir la salut i la seguretat del treballador, o bé s'haurà de desinfectar el dispositiu abans i després de cada ús.

La disposició de llocs de treball, l'organització dels torns i la resta de condicions de treball han de garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre els treballadors, sent responsabilitat del titular de l'activitat o director de l'entitat. Les mesures de distància han de complir-se en vestidors, taquilles i lavabos, així com en qualsevol altra zona d'ús comú.

Si un treballador començara a tindre símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut i, en el seu cas, amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals. El treballador es col·locarà una mascareta i abandonarà el seu lloc de treball fins que la seua situació mèdica siga valorada per un professional sanitari.

Els centres hauran de realitzar ajustos en la seua organització horària per a evitar el risc de coincidència massiva de persones, treballadores o no, en espais o centres de treball durant les franges horàries de previsible màxima afluència o concentració i durant les entrades i eixides.

MESURES D'HIGIENE I PREVENCIÓ

Hotels, establiments, comerços i locals oberts al públic realitzaran una neteja i desinfecció de les instal·lacions adequades a les característiques i intensitat d'ús, amb especial atenció a les zones d'ús comú i les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, sòls, etc

Es podrà realitzar al llarg de la jornada, preferentment al migdia, una pausa de l'obertura de l'establiment dedicada a tasques de manteniment, neteja i reposició. Aquests horaris de tancament per neteja es comunicaran degudament al consumidor per mitjà de cartelleria visible o missatges per megafonia.

Es posaran a la disposició de treballadors i clients dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida.

Es realitzarà neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn.

En el cas de llocs de treball compartits per més d'un treballador, es realitzarà la neteja i desinfecció del lloc després de la finalització de cada ús.

Es ventilarà cada dia per permetre la renovació d'aire.

Es procedirà a la rentada i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball.

S'utilitzarà preferentment l'escala i l'ús d'ascensor o muntacàrregues es limitarà al mínim imprescindible amb una ocupació màxima d'una persona, llevat que es garantisca la separació de dos metres o en casos de persones que necessiten assistència.

Si està permés l'ús dels lavabos per clients, visitants o usuaris, la seua ocupació màxima serà d'una persona, excepte en el cas de persones que necessiten assistència. Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció.

Es fomentarà el pagament amb targeta, evitant, en la mesura que siga possible, l'ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús.

S'ha de disposar de papereres per a depositar mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús, les quals han de ser netejades de manera freqüent, i almenys una vegada al dia

La distància entre venedor i client serà d'almenys un metre quan es compte amb elements de protecció o barrera, o de dos metres sense aquests elements.

En el cas de serveis que no permeten mantindre la distància de seguretat interpersonal, com les perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, s'haurà d'utilitzar l'equip de protecció adequat al nivell de risc.

El temps de permanència en els establiments i locals serà l'estrictament necessari.

En comerços tèxtils, arranjament de roba i similars, els emprovadors hauran d'utilitzar-se per una única persona. Després del seu ús, es netejaran i desinfectaran. Després de la prova de peces o devolucions, aquestes han d'higienitzar-se.

No hi haurà a la disposició del client productes de prova (com a cosmètics, productes de perfumeria i similars), que impliquen manipulació directa per successius clients, així com tampoc de productes de telecomunicacions sense supervisió permanent per part d'un venedor.

Els establiments i locals hauran d'exposar al públic l'aforament màxim de cada local i assegurar que aquest aforament, així com la distància de seguretat interpersonal de dos metres, es respecta en el seu interior.

FLEXIBILITZACIÓ DE MESURES SOCIALS

Es pot circular per la província, illa o unitat territorial de referència, respectant les mesures de seguretat i higiene i la distància mínima de seguretat, en grups d'un màxim de 15 persones. Aquest límit no s'aplicarà entre convivents.

Les persones de fins a 70 anys podran realitzar activitat física no professional en qualsevol franja horària excepte entre les 10.00 i 12.00 hores i entre les 19.00 i 20.00 hores.

Durant aquests contactes socials amb tercers no convivents hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries: distància mínima de seguretat de dos metres, mesures alternatives de protecció física si no fóra possible, higiene de mans i etiqueta respiratòria.

Els vetlatoris podran realitzar-se amb un límit màxim de 25 persones en espais a l'aire lliure o 15 persones en espais tancats, amb independència que aquestes siguen convivents. La comitiva per al comiat de la persona morta es restringeix a un màxim de 25 persones i sempre respectant les mesures de distanciament i higiene.

Es permetrà l'assistència a llocs de culte sempre que no se supere un 50% del seu aforament. Es mantindrà la distància de seguretat de, almenys, dos metres entre les persones. L'aforament màxim haurà de publicar-se en lloc visible de l'espai destinat al culte.

Les cerimònies nupcials podran realitzar-se en tota mena d'instal·lacions, públiques o privades, sempre que no se supere el 50% del seu aforament. Podran assistir un màxim de 100 persones en espais a l'aire lliure o de 50 persones en espais tancats, mantenint la distància social, higiene de mans i etiqueta respiratòria.

Es podran a realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa en grups de fins a 20 persones, havent de concertar-se aquestes activitats preferentment mitjançant cita prèvia.

Es permetrà la realització de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències promoguts per qualssevol entitats de naturalesa pública o privada. A aquest efecte, es procedirà a l'obertura de pavellons de congressos, sales de conferències, sales multiusos i altres establiments i instal·lacions similars.

COMERÇ I PRESTACIÓ DE SERVEIS

Reobertura de locals i establiments minoristes amb independència de la seua superfície útil d'exposició i venda, sempre que complisquen aquestes normes:

 • Un 40% de l'aforament total del local i, en el cas de tindre diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d'elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció.
 • Garantir una distància mínima de dos metres entre clients. Si no és possible, només es permetrà la permanència d'un client dins del local.
 • Horari d'atenció prioritari per a majors de 65 anys.
 • Les accions comercials o de promoció hauran d'acompanyar-se de mesures destinades a evitar aglomeracions que impedisquen mantindre la distància de seguretat i els límits d'aforament, incloent el cessament immediat de les esmentades accions comercials o de promoció si resultara necessari.
Mercats ambulants

Es garantirà la limitació a un terç dels llocs habituals o autoritzats, limitant l'afluència de clients, de manera que s'assegure el manteniment de la distància social de dos metres. Es garantirà que els productes comercialitzats no siguen manipulats per part dels consumidors.

Centres i parcs comercials

Poden reobrir al públic, sempre que es respecten les mesures d'aforament, es garantisca que els clients puguen transitar per les zones comunes (però no romandre en aquestes) i es complisquen les següents normes específiques:

 • L'aforament es limita al 30% de les seues zones comunes i al 40% en cadascun dels establiments comercials.
 • No es poden utilitzar les zones recreatives com a zones infantils, ludoteques o àrees de descans, que hauran de romandre tancades.
 • L'ús de lavabos familiars i sales de lactància es restringirà a una única família, i no es podrà simultanejar el seu ús dues unitats familiars.
 • L'ús dels lavabos i sales de lactància comunes dels centres comercials haurà de ser controlat pel personal d'aquests, havent de procedir-se a la seua neteja segons la normativa establida.
 • En la zona d'aparcament, a més de la desinfecció continuada dels punts de contacte habituals i posada a disposició a l'abast del client de gel hidroalcohòlic, es fomentarà el pagament per mitjans electrònics.
Centres de formació

Es possibilita a les Comunitats autònomes l'obertura de centres educatius no universitaris i de formació. També es permet als titulars l'obertura d'acadèmies i autoescoles, limitant el seu aforament a 1/3 i prioritzant la formació en línia.

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

Podran reobrir al públic els establiments d'hostaleria i restauració per a consum en el local, sempre que no se supere un 40% del seu aforament. Les Comunitats Autònomes podran modificar aquest aforament màxim entre el 30 i el 50%.

No poden obrir les discoteques i bars d'oci nocturn.

El consum dins del local podrà realitzar-se únicament assegut en taula, o agrupacions de taules, i preferentment mitjançant reserva prèvia. En cap cas s'admetrà l'autoservei en barra per part del client.

Es pot encarregar menjar i beguda per a portar en el mateix establiment.

Les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria mantenen la limitació al 50% de les taules, amb una ocupació màxima de 10 persones.

Entre un client i un altre s'haurà de procedir a la neteja i desinfecció de l'equipament de la terrassa, en particular taules, cadires, així com qualsevol altra superfície de contacte.

Es prioritzarà la utilització de tapets d'un sol ús i s'haurà de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb acció virucida.

Es fomentarà el pagament amb targeta i s'evitarà l'ús de cartes de menú d'ús comú.

Vaixella, cristalleria, coberteria o tapets i tovalloles, entre altres, s'emmagatzemaran en espais tancats i, si no és possible, lluny de zones de pas de clients i treballadors.

S'eliminaran productes d'autoservei com a tovalloneres, recipients d'escuradents, vinagreres, setrills, i altres utensilis similars, prioritzant monodosis d'un sol ús.

En el cas de serveis que no permeten el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, els treballadors hauran d'utilitzar l'equip de protecció adequat al nivell de risc que assegure tant la seua protecció com la del client.

Residències per a investigadors: Poden reprendre la seua activitat les residències, edificis, centres i instal·lacions, de naturalesa pública o privada, destinades a l'allotjament i prestació de serveis hostalers i de restauració a personal científic, tècnic i investigador.

SERVEIS SOCIALS

Les Comunitats Autònomes i les ciutats autònomes podran permetre en el seu àmbit territorial la realització de visites als residents d'habitatges tutelats, centres residencials de persones amb discapacitat i centres residencials de persones majors.

Les visites a centres residencials de persones major es realitzaran segons les normes establides per cada Comunitat Autònoma.

S'haurà de concertar prèviament la visita amb l'habitatge tutelat o el centre residencial.

ACTIVITATS CULTURALS

Es flexibilitzen les mesures per a l'accés a biblioteques, sales d'exposicions i monuments que, amb caràcter general, han de tindre en compte les següents mesures:

Les sales que compten amb taulells d'informació i atenció al públic hauran d'instal·lar elements i barreres físiques de protecció en l'àrea de recepció de visitants.

Instal·lació de cartells amb normes i recomanacions específiques per al públic, així com de vinils de senyalització amb indicacions sobre la distància de seguretat, per evitar que es formen cues o aglomeracions en l'entrada i/o eixida.

Els immobles hauran de sotmetre's de manera prèvia a la reobertura a una neteja i desinfecció selectiva de les parts accessibles al públic. Si hi ha béns culturals s'han de seguir, a més, les normes recomanades per l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya.

Els llocs on no puga garantir-se la seguretat dels visitants per les seues condicions especials o per impossibilitat de fer les tasques de desinfecció necessàries, seran exclosos de la visita pública.

No hi haurà servei de guarda-roba ni de consigna.

Estarà inhabilitat l'ús dels elements exposats dissenyats per a un ús tàctil pel visitant, així com les audioguies, fullets o un altre material anàleg.

Bibliotecas
 • Podrán llevarse a cabo actividades de consulta en sala siempre que no se supere un tercio del aforo autorizado
 • Cuando un usuario abandone un puesto de lectura, este habrá de ser limpiado y desinfectado
 • Se podrá hacer uso de los ordenadores y medios informáticos, catálogos de acceso público en línea, catálogos en fichas de la biblioteca o publicaciones electrónicas, los cuales deberán limpiarse tras cada uso.
 • Se permite el préstamo interbibliotecario entre las bibliotecas ubicadas en alguna de las unidades territoriales previstas en el anexo de la orden.
 • Las salas infantiles y las colecciones de libre acceso permanecerán cerradas.
Salas de exposiciones:

Pueden abrirse al público las salas de exposiciones siempre que no se supere un tercio del aforo autorizado y se adopten las medidas necesarias para el debido control de las aglomeraciones. Además de las normas de higiene y protección, establecidas con carácter general, deben aplicarse las siguientes normas:

 • Se evitará la celebración de eventos de inauguración de exposiciones que puedan suponer aglomeración de personas en un espacio cerrado.
 • Para el montaje y desmontaje de exposiciones temporales se evitará la confluencia de trabajadores de distintas especialidades y se mantendrá en todo momento la distancia interpersonal de dos metros.
 • Se deberá limpiar y desinfectar, al menos una vez al día, el interior de las cabinas de los vehículos de las empresas de transporte, al igual que los puntos de agarre de la maquinaria, los elementos auxiliares y las herramientas que se utilicen durante el montaje.
 • Si hay varias empresas implicadas en el montaje, se realizará un escalonamiento horario de las entradas y salidas, concentrando los trabajos de cada empresa en diferentes días y horarios.
Visitas a monumentos

Podrá procederse a la reapertura al público de monumentos y otros equipamientos culturales siempre que las visitas no superen un tercio del aforo autorizado. En ningún caso podrán desarrollarse en ellos otras actividades culturales distintas de las visitas.

Deben observarse otras medidas específicas:

 • Se permiten únicamente las visitas individuales, o de convivientes, evitando la realización de actividades paralelas o complementarias ajenas a la propia visita.
 • Evitar la confluencia de personal trabajador, investigador, residente o usuario de los inmuebles con los visitantes.
 • Los espacios donde pueda haber interferencia de circulaciones serán objeto de señalización y balizamiento.
 • En recintos religiosos con culto (iglesias, colegiatas o catedrales) u ocupados por comunidades religiosas (monasterios, abadías o conventos), se establecerán recorridos obligatorios para separar circulaciones. Si no es posible se exigirá el uso de mascarillas a los visitantes o se establecerán horarios diferenciados de visita.
 • Los gestores del bien pueden establecer derecho de admisión cuando los visitantes porten objetos como bolsos, mochilas o similares que entrañen peligro para la seguridad de las personas o los bienes custodiados.
Cines, teatros y auditorios

Todos los cines, teatros, auditorios y espacios similares podrán reanudar la actividad siempre que cuenten con butacas preasignadas y no superen un tercio del aforo autorizado.

En el caso de otros locales y establecimientos destinados a actos y espectáculos culturales, la reanudación de la actividad se sujetará a los siguientes requisitos:

 • Si se celebra en lugares cerrados, no podrá superarse un tercio del aforo autorizado, ni reunir más de 50 personas
 • Tratándose de actividades al aire libre, el público deberá permanecer sentado, guardando la distancia necesaria y no podrá superarse un tercio del aforo autorizado, ni reunir más de 400 personas.

Se recomendará la venta online o telefónica de la entrada.- Se permite la prestación de servicios complementarios, como tienda, cafetería o similares.

Se permite la prestación de servicios complementarios, como tienda, cafetería o similares.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Los entrenamientos de los deportistas se desarrollarán siempre cumpliendo estrictamente las medidas de prevención e higiene establecidas por las autoridades sanitarias.

Los deportistas no podrán compartir ningún material de uso individual. Si esto no fuera posible, cualquier equipo o material utilizado para ejercicios tácticos o entrenamientos específicos o de mantenimiento mecánico y de material o equipación de seguridad, tendrá que ser desinfectado tras cada uso.

Se procederá a la limpieza y desinfección de las instalaciones de acuerdo con lo establecido en la orden ministerial.

 • Los deportistas integrados en clubes participantes en ligas no profesionales podrán realizar entrenamiento básico, de manera individual, en los centros de entrenamiento de que dispongan los clubes o en otro tipo de instalaciones que se encuentren abiertas al público.
 • La licencia emitida por la federación deportiva sirve de acreditación para el deportista.
 • Los clubes deportivos profesionales o Sociedades Anónimas Deportivas podrán desarrollar entrenamientos de carácter total dirigidos a la fase previa de la competición, incluyendo acciones conjuntas en grupos de varios deportistas hasta un máximo de 14 personas.
 • Las tareas de entrenamiento en ligas profesionales se desarrollarán siempre que sea posible por turnos, evitando superar el 50% de la capacidad de la instalación para los deportistas.
 • Está permitido el uso de los vestuarios.
 • Las reuniones técnicas de trabajo se pueden realizar con un máximo de 15 participantes, incluyendo al técnico, y manteniendo las medidas de seguridad establecidas.
 • Los árbitros pueden acceder a las instalaciones, para su entrenamiento, en las mismas condiciones aplicables a los deportistas y personal técnico.
 • Los medios de comunicación no pueden asistir a las sesiones de entrenamiento.
Reanudación de la competición de las Ligas Profesionales.
 • La competición se reanudará sin público y a puerta cerrada.
 • Se permitirá la entrada de medios de comunicación para la retransmisión de la competición.
 • El Consejo Superior de Deportes, antes del inicio de la competición, determinará el número de personas que podrán acceder a los estadios y pabellones.
Apertura de instalaciones cubiertas
 • La competición se reanudará sin público y a puerta cerrada.
 • Pueden acceder los deportistas de alto nivel, de alto rendimiento, profesionales, federados, árbitros o jueces y personal técnico federativo.
 • La actividad deportiva requerirá concertar cita previa con la entidad gestora. Para ello, se organizarán turnos horarios, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación.
 • Se respetará el límite del 30% de capacidad de aforo de uso deportivo en cada instalación, tanto en lo relativo al acceso, como durante la propia práctica.
 • Solo puede acceder con el deportista un entrenador en el caso de ser necesario, circunstancia que deberá acreditarse. Se exceptúan las personas con discapacidad o menores que requieran la presencia de un acompañante.
Apertura de piscinas deportivas
 • Se pueden abrir las piscinas al aire libre o cubiertas para la realización de actividades deportivas.
 • Tienen acceso preferente los deportistas integrados, a través de la correspondiente licencia, en la federación deportiva cuyas modalidades y especialidades deportivas se desarrollen en el medio acuático; natación, salvamento y socorrismo, triatlón, pentalón moderno y actividades subacuáticas.
 • Se requiere concertar cita previa con la entidad gestora de la instalación. Para ello, se organizarán turnos horarios, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación.
 • Se respetará el límite del 30% de aforo en cada piscina, tanto en lo relativo al acceso, como durante la propia práctica, excepto cuando la piscina se divida por calles de entrenamiento, situación en la que sólo podrá ejercer actividad un deportista por calle.
 • Está permitido el uso de vestuarios
 • Solo puede acceder con el deportista un entrenador en el caso de ser necesario, circunstancia que deberá acreditarse. Se exceptúan las personas con discapacidad o menores que requieran la presencia de un acompañante.

 

HOTELES Y ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS
 • Pueden reabrirse al público las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos, siempre que no se supere un tercio de su aforo y se mantengan las medidas establecidas en el ámbito de la hostelería y restauración.
 • El establecimiento debe determinar los aforos de los distintos espacios comunes, así como aquellos lugares en los que se podrán realizar eventos conforme al aforo y medidas de higiene y protección establecidas.
 • Los espacios cerrados donde se vayan a celebrar eventos, actividades de animación o gimnasios, deben ventilarse dos horas antes de su uso.
 • Las actividades de animación o clases grupales deben organizarse con un aforo máximo de 20 personas y respetándose la distancia mínima de seguridad entre personas y entre estos y el animador o entrenador. Se realizarán preferentemente al aire libre y se evitará el intercambio de objetos.
 • Pueden reabrirse las piscinas y spas del establecimiento según las indicaciones del capítulo siguiente de esta guía.
 • Pueden abrirse parques naturales y teleféricos, con limitaciones de aforo y condiciones específicas de higiene.
PISCINAS Y PLAYAS
Piscinas recreativas
 • Se pueden abrir al público las piscinas recreativas y a ellas puede acceder cualquier persona siempre que se mantenga el aforo máximo de un 30% de la capacidad de la instalación. Si no se pueden mantener la distancia de seguridad entre usuarios se reducirá el aforo.
 • Para acceder a la piscina es necesario concertar cita previa con la entidad gestora de la instalación.
 • Las normas de higiene y prevención se recordarán a los usuarios de piscinas y playas mediante cartelería visible o mensajes de megafonía, así como la necesidad de abandonar la instalación ante cualquier síntoma compatible con el COVID-19.
 • Se deberán limpiar y desinfectar los equipos y materiales habituales como vaso, corcheras, material auxiliar de clases, rejilla perimetral, botiquín, taquillas, así como cualquier otro en contacto con los usuarios.
 • La limpieza y desinfección de superficies en contacto frecuente con las manos de los usuarios, como pomos de las puertas de los vestuarios, o barandillas, se realizará al menos tres veces al día.
 • Se debe establecer una distribución espacial de usuarios para garantizar la distancia de seguridad mediante señales en el suelo limitando los espacios. Los objetos personales, como toallas, deben permanecer dentro del perímetro de seguridad.
 • No se pueden usar las duchas de los vestuarios ni las fuentes de agua.
Playas
 • Se puede acceder a las playas de la misma provincia, isla o unidad territorial de referencia establecida en el plan de desescalada. Los ayuntamientos podrán establecer limitaciones de acceso, que en todo caso será gratuito, y de aforo para asegurar que se respeta la distancia interpersonal de, al menos, dos metros entre bañistas.
 • Se pueden usar duchas, aseos y vestuarios, limitando la ocupación a una persona, salvo que precise de asistencia.
 • Los bañistas deberán hacer un uso responsable de la playa, tanto desde el punto de vista medioambiental como sanitario. La ubicación de objetos personales como toallas, tumbonas y elementos similares se llevará a cabo de modo que se garantice un perímetro de seguridad de dos metros con respecto a otros usuarios, salvo en el caso de bañistas convivientes o que no superen las 15 personas.
 • En la playa está permitida la práctica de actividades deportivas, profesionales o de recreo, siempre que se puedan desarrollar individualmente y sin contacto físico, permitiendo mantener una distancia mínima de dos metros entre los participantes.

PLAYAS SEGURAS - Recomendaciones ante coronavirus (SARS-CoV2) para disfrutar de unas playas seguras en la Comunitat Valenciana

USO DE LAS PLAYAS. Artículo 46. Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, modificado por la Orden SND/440/2020, de 23 de mayo

1. El tránsito y permanencia en las playas, así como la práctica de actividades deportivas, profesionales o de recreo, se realizarán en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 7 de esta orden, siempre que en este último caso se puedan desarrollar individualmente y sin contacto físico, y que se mantenga una distancia mínima de dos metros entre los participantes.

2. Se permite el uso de duchas y lavapiés al aire libre, aseos, vestuarios y otros servicios públicos similares. Su ocupación máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso podrán contar con su acompañante. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos aseos garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.

3. Los bañistas deberán hacer un uso responsable de la playa y sus instalaciones, tanto desde el punto de vista medioambiental como sanitario, cumpliendo para ello con las recomendaciones y normas establecidas por las autoridades sanitarias.

4. La ubicación de los objetos personales, toallas, tumbonas y elementos similares se llevará a cabo de modo que se garantice un perímetro de seguridad de dos metros con respecto a otros usuarios, salvo en el caso de bañistas convivientes o que no superen el número máximo de personas previsto en el apartado 2 del artículo 7 de esta orden. Las tumbonas de uso rotatorio deberán ser limpiadas y desinfectadas cuando cambie de usuario.

5. Los ayuntamientos podrán establecer limitaciones tanto de acceso, que en todo caso será gratuito, como de aforo en las playas a fin de asegurar que se respeta la distancia interpersonal de, al menos, dos metros entre bañistas. Asimismo, a efectos de garantizar su disfrute por el mayor número posible de personas en condiciones de seguridad sanitaria, podrán también establecer límites en los tiempos de permanencia en las mismas, así como en el acceso a los aparcamientos en aras a facilitar el control del aforo de las playas.

A efectos de calcular el aforo máximo permitido por cada playa, se considerará que la superficie de playa a ocupar por cada bañista será de aproximadamente cuatro metros cuadrados. Para dicho cálculo se descontará de la superficie útil de la playa, como mínimo, una franja de seis metros a contar desde la orilla en pleamar.

6. Los ayuntamientos asegurarán que se realiza una limpieza y desinfección de las instalaciones y bienes de las playas usando para ello sustancias que no resulten perjudiciales para el medioambiente.

7. Se recordará a los usuarios mediante cartelería visible u otros medios las normas de higiene y prevención a observar, señalando la necesidad de abandonar la instalación ante cualquier síntoma compatible con el COVID-19.

8. Las actividades de hostelería y restauración que se realicen en las playas, incluidas las descubiertas, con concesión o autorización de ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, se regirán por lo establecido en esta orden para el régimen de hostelería y restauración, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial aplicable.

Los responsables de negocios de motos acuáticas, hidropedales y de cualesquiera otros elementos deportivos o de recreo deberán cumplir con los dispuesto en las órdenes específicas para comercio minorista y, de modo particular, en todo lo que se refiere a higiene y desinfección. Todos los vehículos deberán ser limpiados y desinfectados antes de cada uso.»

 

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola