Mercat del dilluns

Reobertura de la zona d'alimentació del Mercat dels dilluns

Condicions
 • Només es permeten els llocs de venda de productes exclusivament alimentaris o de primera necessitat.
 • Els llocs de venda hauran de trobar-se separats per una via de trànsit i amb una distància mínima entre aquests de 6 metres. Es permet una separació mínima de 2’5 metres entre els laterals. S'ha reordenat la ubicació dels llocs de la zona d'alimentació per complir les condicions de delimitació.
 • Dins d'un mateix lloc les persones venedores hauran de guardar entre si una distància mínima de 2 metres, quedant restringida l'activitat comercial a un únic operador en cas que les mesures del lloc no facen possible aquesta separació física.
 • La Brigada de Serveis de l'Ajuntament marcarà un distanciament amb cinta adhesiva o mitjançant qualsevol altre mitjà, a dos metres entre el lloc de venda i la clientela, perquè el contacte siga mínim. De la mateixa manera s'establirà aquesta mesura per a les persones en espera.
 • La Policia Local garantirà la vigilància de l'espai on se celebre el mercat durant l'horari de funcionament, per tal que es complisquen les normes de distanciament social, així com per a evitar aglomeracions.
 • En cada lloc es disposarà d'un dispensador d'hidrogel o qualsevol altre tipus de desinfectant, el qual serà d'obligat ús per a l'accés a l'espai de compra.
 • Únicament el venedor o venedora del lloc de venda podrà tocar els aliments o productes. Ho farà sempre amb guants de protecció, així com mascareta, i seguint les instruccions i recomanacions d'higiene enfront del Covid-19. Si el producte es troba exposat directament al client sense envasar, s'haurà de protegir en vitrines, plàstic, cristall, metacrilat o qualsevol altre material que garantisca la seua higiene.
 • Cada lloc de venda disposarà de dispositius per a residus, d'accés amb pedal, i amb bosses que permeten el seu tancament estanc.
 • Els llocs de venda han de ser netejats i desinfectats amb freqüència. Al final de la jornada es netejarà i desinfectarà tota la maquinària, dispositius i altres elements de la parada ambulant, tenint en compte les superfícies que hagen pogut ser tocades, i seguint les instruccions de neteja i desinfecció dictades per a fer front a la pandèmia del Covid-19.
 • L'encarregat del mercat farà lliurament a tots els venedors d'una còpia de la Resolució de 24 d'abril de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, a proposta de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura dels mercats de venda no sedentària de productes de primera necessitat en la Comunitat Valenciana, durant l'estat d'alarma provocat per Covid-19 i del “Protocol i Guia de Bones Pràctiques dirigides a l'activitat comercial en establiment físic i no sedentari” elaborat per la Secretaria d'estat de Comerç i el Ministeri de Sanitat.
 • S'establirà cartelleria informativa a la ciutadania amb les mesures de distanciament i higiene que s'han d'adoptar, així com per informar que si una persona manifesta símptomes compatibles amb el Covid-19, haurà d'abandonar immediatament el lloc i seguir les indicacions del personal sanitari
Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola