Fase 1 de la desescalada

Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Ordre SND/427/2020, de 21 de maig, per la qual es flexibilitzen certes restriccions derivades de l'emergència sanitària provocada pel COVID-19 a petits municipis i ens locals d'àmbit territorial inferior

Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat

Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes en la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2020, del director general de Turisme, sobre obertura d’establiments i prestació de serveis turístics a la Comunitat Valenciana després de la publicació l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establides després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat

Pla per a la transició cap a una nova normalitat: Guia de la Fase 1 (9 de maig)

Podeu consultar les guies per a cadascuna de les activitats en l'enllaç Guies per a les diferents activitats en FASE 1

Fase 1 - Des de l'11 de maig fins a, com a mínim, el 24 de maig

El Departament de Salut de Vinaròs és l'únic de la província de Castelló que passa a la Fase 1 de la desescalada.

El departament comprén els municipis següents: Alcalà de Xivert, Benicarló, Càlig, Canet lo Roig, Castell de Cabres, Catí, Cervera del Maestre, Cinctorres, Forcall, Herbés, la Jana, la Salzadella, la Mata, Morella, Olocau del Rey, Ortells, Palanques, Peníscola, Pobla de Benifassà, el Portell de Morella, Rossell, Sant Jordi, Sant Mateu, Sant Rafel del Riu, Santa Magdalena de Polpís, Todolella, Traiguera, Vallibona, Villores, Vinaròs i Sorita del Maestrat.

A partir del 18 de maig, entra en fase 1 tota la Comunitat Valenciana

Resum FASE 1

A continuació, poden veure un resum de les activitats que es poden realitzar en aquesta fase. En l'Ordre que regula la FASE 1 de la desescalada, que apareix en la zona de descàrregues i en l'enllaç anterior, apareixen tots els detalls.

Àmbit social
 • Reunions de fins a 10 persones en domicilis, terrasses o a l'aire lliure per a persones no vulnerables ni amb patologies prèvies (distància de seguretat, 2 metres)
 • Vetlatoris amb un límit de 15 persones en espais a l'aire lliure o deu en espais tancats
 • La participació en l'enterrament o comiat per a la cremació es restringeix a un màxim de 15 persones entre familiars, amics i oficiant (modificat por l'ordre de 16 de maig)
 • Vehicles privats: Persones que visquen juntes poden usar tots els seients. Si no, màxim dues persones per fila i amb mascaretes.
Religió
 • Obertura dels llocs de culte, limitant el seu aforament a un 33%
Bars i restaurants
 • Obertura de terrassa amb limitació d'ocupació al 50%
 • Distància de separació de dos metres entre taules, màxim 10 persones per taula
 • Desinfecció de taules i cadires entre usos
 • Prioritzar l'ús d'elements d'un sol ús i no compartir cartes, recipients d'escuradents, tovalloneres, etc.
 • Fomentar el pagament amb targeta i desinfectar el datàfon després de cada ús
Comerç
 • Reobri el comerç minorista excepte locals amb més de 400 metres quadrats i centres comercials. L'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, permet ampliar l'obertura a locals que superen el límit, acotant l'espai que òbriga al públic i ajustant-se a aquest llindar, sempre que complisquen tots els requisits establerts
 • Aforament reduït al 30% o limitar l'entrada a un client per empleat
 • Horari d'atenció prioritari per a majors de 65 anys
 • Pot haver-hi sistemes de recollida en el local
 • Mercats ambulants: poden reobrir amb el 25% dels llocs (queda a la disposició dels ajuntaments)
 • Desinfecció dels locals almenys dues vegades al dia. També caldrà desinfectar les zones dels empleats i la seua roba de treball
 • Es prohibeix als clients usar els lavabos dels comerços
 • Equips de protecció individual adequats per als empleats
 • Gels hidroalcohólicos a l'entrada dels comerços per a empleats i clients
 • Es prohibeix l'autoservei en mercats i mercats ambulants
 • Els emprovadors i les peces hauran de desinfectar-se després de cada ús
 • Mascaretes obligatòries quan no puga garantir-se la distància de seguretat
 • Assenyalar la distància de seguretat entre clients i entre empleat i client: dos metres, o un si es compta amb barreres físiques
Turisme i hotels
 • Obertura d'hotels i allotjaments turístics excloent zones comunes
 • Turisme actiu i de naturalesa per a grups limitats de persones
Esports i activitats a l'aire lliure
 • Obertura de centres d'alt rendiment.
 • Es permet l'entrenament mitjà en lligues professionals
 • Obertura d'instal·lacions esportives a l'aire lliure sense públic per a esports sense contacte
 • Activitats esportives individuals amb cita prèvia en centres que no impliquen contacte físic ni ús de vestidors
Activitat cinegètica i pesca (Ordre de 16 de maig)
 • Queda permesa l'activitat cinegètica en totes les seues modalitats sempre que es respecte la distància de seguretat i les mesures d'higiene i prevenció fixades per les autoritats sanitàries.
 • Per al desenvolupament de l'activitat cinegètica organitzada que implique a més d'un caçador, s'haurà de disposar d'un pla d'actuació per part del responsable en el qual es detallen les mesures de prevenció i higiene a observar
 • Per al desenvolupament de l'activitat cinegètica organitzada que implique a més d'un caçador, s'haurà de disposar d'un pla d'actuació per part del responsable en el qual es detallen les mesures de prevenció i higiene a observar
 • Durant el desenvolupament de les activitats cinegètiques i de pesca esportiva i recreativa  se seguiran les mesures generals de prevenció i higiene enfront del COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries i en particular: Ús de màscara obligatori quan no siga possible mantindre la distància de seguretat. No es poden compartir utensilis de caça o pesca, ni utillatge de menjar o beguda. S'haurà de netejar i desinfectar el vestuari després del seu ús. S'hauran de netejar i desinfectar els utensilis de caça i pesca utilitzats.
Oci i cultura
 • Obertura de biblioteques amb limitació d'aforament per a lectura
 • Actes i espectacles, l'aforament màxim autoritzat serà de trenta persones, tant en llocs tancas com a l'aire lliure. (Modificat per l'ordre de 16 de maig)
 • Obertura de museus a un terç de l'aforament
 • Producció audiovisual i rodatge de cinema i sèries
Educació
 • Treball administratiu i preparatori dels docents i personal auxiliar
 • Obertura de laboratoris universitaris.
Laboral
 • Es continuarà fomentant sempre que siga possible el teletreball
 • En el sector agroalimentari i pesquer es reprendran les activitats que mantenien restriccions
Serveis Socials
 • Reactivació progressiva dels serveis socials, amb atenció prioritària a col·lectius més desfavorits
 • Atenció domiciliària i seguiment continu a persones majors que no visquen en residències.
Ciència i innovació
 • Reobertura gradual d'aquelles instal·lacions que van quedar tancades en la primera fase de la pandèmia
 • Es podran celebrar seminaris i congressos, amb menys de 30 assistents

Totes les modificacions de la FASE 1 establides per l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig

Disposició final segona. Modificació de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

S'introdueixen les modificacions següents en l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat:

Un. Es modifica l'apartat 1 de l'article 2, que queda redactat en els següents termes:

«Article 2. Àmbit d'aplicació.

1. Aquesta ordre serà aplicable a les activitats objecte de la mateixa que es desenvolupen en les unitats territorials que consten en l'annex, així com a les persones que residisquen en aquestes unitats, d'acord amb el que es preveu en el segon paràgraf de l'article 3 del Reial decret 514/2020, de 8 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Sense perjudici de l'anterior, el que es preveu en els Capítols VIII, IX, X i XI, així com el que es disposa en els articles 41 i 42, no serà aplicable respecte de les unitats territorials contemplades en l'apartat quinze de l'annex, i el que es disposa en l'article 22 no serà aplicable respecte de les unitats territorials contemplades en l'apartat vuit de l'annex.»

Dos. Es modifica l'apartat 2 de l'article 8, que queda redactat en els següents termes:

«2. La participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat per a cremació de la persona morta es restringeix a un màxim de quinze persones, entre familiars i afins, a més de, en el seu cas, el ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat del difunt. [...]»

Tres. Es modifica l'article 10 que queda redactat en els següents termes::

«Article 10. Reobertura dels establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats.

1. Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals l'activitat dels quals s'haguera suspés després de la declaració de l'estat d'alarma en virtut del que es disposa en l'article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, sempre que tinguen una superfície útil d'exposició i venda igual o inferior a 400 metres quadrats, podent, en el cas de superar aquest límit, fitar l'espai que es reòbriga al públic ajustant-se a aquest llindar, sempre que complisquen tots els requisits següents:

a) Que es reduïsca al trenta per cent l'aforament total en els locals comercials. En el cas d'establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d'elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció. En qualsevol cas, s'haurà de garantir una distància mínima de dos metres entre clients. En els locals comercials en els quals no siga possible mantindre aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'un client.
b) Que s'establisca un horari d'atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys.c) Que complisquen addicionalment amb les mesures que es recullen en aquest capítol.

2. En el cas d'establiments i locals comercials que es troben dins de parcs o centres comercials, podran procedir a la seua reobertura al públic sempre que tinguen una superfície útil d'exposició i venda al públic igual o inferior a 400 metres quadrats o fiten la mateixa a aquest llindar, i compten amb accés directe i independent des de la via pública.

3. El que es disposa en aquest capítol, a excepció de les mesures de seguretat i higiene que es preveuen en els articles 4, 11 i 12, no serà aplicable als establiments i locals comercials detallistes que ja estaven oberts al públic d'acord amb l'article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, els quals podran continuar oberts, podent ampliar la superfície útil d'exposició i venda fins a 400 metres quadrats, per a la venda de productes autoritzats en aquest article 10.1 o altres diferents.

4. Així mateix, podran procedir a la seua reobertura al públic, mitjançant la utilització de la cita prèvia, els concessionaris d'automoció, les estacions d'inspecció tècnica de vehicles i els centres de jardineria i vivers de plantes siga com fóra la seua superfície útil d'exposició i venda.Igualment, podran procedir a la seua reobertura al públic les entitats concessionàries de joc públic d'àmbit estatal, a excepció d'aquelles que es troben situades dins de centres comercials o parcs comercials, sense accés directe i independent des de la via pública.

5. Tots els establiments i locals que puguen procedir a la reobertura al públic segons el que es disposa en aquest capítol, podran establir, en el seu cas, sistemes de recollida en el local dels productes adquirits per telèfon o en internet, sempre que garantisquen una recollida escalonada que evite aglomeracions en interior del local o el seu accés.

6. Podrà establir-se un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius determinats.

7. Quan així ho decidisquen els Ajuntaments corresponents, i havent de comunicar aquesta decisió a l'òrgan competent en matèria de sanitat de la comunitat autònoma, podran procedir a la seua reobertura els mercats que desenvolupen la seua activitat a l'aire lliure o de venda no sedentària en la via pública, comunament denominats mercats ambulants, donant preferència a aquells de productes alimentaris i de primera necessitat i procurant que sobre els productes comercialitzats en els mateixos es garantisca la seua no manipulació per part dels consumidors. Els Ajuntaments establiran requisits de distanciament entre llocs i condicions de delimitació del mercat amb l'objectiu de garantir la seguretat i distància entre treballadors, clients i vianants.En tot cas, es garantirà una limitació al vint-i-cinc per cent dels llocs habituals o autoritzats i una afluència inferior a un terç de l'aforament habitual podent alternativament procedir-se a l'augment de la superfície habilitada per a l'exercici d'aquesta activitat de manera que es produïsca un efecte equivalent a la citada limitació.»

Quatre. Es modifica l'article 14 que queda redactat en els següents termes:

«Article 14. Mesures en matèria d'aforament per als establiments i locals oberts al públic.

1. Els establiments i locals hauran d'exposar al públic l'aforament màxim de cada local i assegurar que aquest aforament, així com la distància de seguretat interpersonal de dos metres es respecta en el seu interior.

2. Per a això, els establiments i locals hauran d'establir sistemes que permeten el recompte i control de l'aforament, de manera que aquest no siga superat en cap moment, i que haurà d'incloure als propis treballadors.

3. L'organització de la circulació de persones i la distribució d'espais haurà de modificar-se, quan siga necessari, amb l'objectiu de garantir la possibilitat de mantindre les distàncies de seguretat interpersonal exigides a cada moment pel Ministeri de Sanitat. Preferiblement, sempre que un local dispose de dos o més portes, es podrà establir un ús diferenciat per a l'entrada i l'eixida, reduint així el risc de formació d'aglomeracions.

4. Els establiments i locals comercials que tinguen una superfície d'exposició i venda al públic superior a 400 metres quadrats que procedisquen a la seua reobertura conforme al que es disposa en l'article 10, podran utilitzar marques, balises, cartelleria o senyalització per a garantir el manteniment de la distància interpersonal de seguretat i realitzar un millor control dels accessos i gestió de les persones a l'efecte d'evitar qualsevol aglomeració. En cas necessari, aquests establiments podran habilitar una zona d'espera a l'interior d'aquests, addicional als 400 metres quadrats autoritzats, garantint el compliment de la resta de mesures de seguretat i higiene.

5. En els establiments i locals comercials que disposen d'aparcaments propis per als seus empleats i clients, quan l'accés a les instal·lacions, els lectors de tiquets i targetes d'empleats no poguera realitzar-se de manera automàtica sense contacte, aquest serà substituït per un control manual i continu per part del personal de seguretat, per a millor seguiment de les normes d'aforament. Aquest personal també supervisarà que es compleix a les normes d'arribada i eixida escalonada dels empleats a i des del seu lloc de treball, segons els torns establits pel centre.En el seu cas, i llevat que estrictes motius de seguretat recomanen el contrari, les portes que es troben en el recorregut entre el pàrquing i l'accés a botiga o els vestuaris dels empleats romandran obertes per a evitar la manipulació dels mecanismes d'obertura..»

Cinc. Es modifica l'article 17 que queda redactat en els següents termes:

«Article 17. Serveis i prestacions en matèria de serveis socials.

1. Els serveis socials hauran de garantir la prestació efectiva de tots els serveis i prestacions recollits en el Catàleg de Referència de Serveis Socials, aprovat pel Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència. Per a això, les autoritats competents de les comunitats autònomes podran determinar la reobertura al públic dels centres i serveis on es presten aquests serveis i prestacions, atesa la situació epidemiològica de cada centre o servei, i a la capacitat de resposta del sistema sanitari concernit.

2. Es prioritzarà que els serveis i prestacions als quals es refereix l'apartat anterior siguen realitzats per via telemàtica, reservant l'atenció presencial a aquells casos en què resulte imprescindible.
Quan els citats serveis i prestacions hagen de ser realitzats de manera presencial, es garantirà el compliment dels següents requisits:

a) Observança de les mesures d'higiene i prevenció establides per les autoritats sanitàries, especialment el manteniment de distància social, etiqueta respiratòria i higiene de mans.

b) Ús d'equips de protecció adequats al nivell de risc tant per part de les persones treballadores com pels usuaris.

3. En aquells serveis dirigits a cura de persones vulnerables que impliquen contacte estret i/o allotjament col·lectiu com és el cas de serveis d'ajuda a domicili, els serveis prestats en centres de dia i els centres residencials de caràcter social, les autoritats competents de les comunitats autònomes podran determinar l'adopció de mesures addicionals en matèria monitoratge i seguiment de casos, adopció de procediments d'aïllament o quarantena, traçabilitat dels contactes, i de realització de proves diagnòstiques.

4. En tot cas, es garantirà la disponibilitat d'accés als serveis de teràpia, rehabilitació, atenció primerenca i atenció diürna per a persones amb discapacitat i/o en situació de dependència.»

 

Sis. Es modifica l'article 33, que queda redactat en els següents termes:

«Article 33. Reobertura dels locals i establiments en els quals es desenvolupen actes i espectacles culturals.

Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els locals i establiments en els quals es desenvolupen actes i espectacles culturals l'activitat dels quals s'haguera suspés després de la declaració de l'estat d'alarma en virtut del que es disposa en l'article 10.1 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, sempre que no superen un terç de l'aforament autoritzat. A més, si es realitzen en llocs tancats, no podrà haver-hi més de trenta persones en total i, si són a l'aire lliure, l'aforament màxim autoritzat serà de dues-centes persones, sense perjudici del que es disposa en el paràgraf següent, i sempre que complisquen els requisits de la present ordre.

Seran aplicable les següents especialitats:

a) En les unitats territorials contemplades en l'apartat vuit de l'annex, l'aforament màxim autoritzat serà de vint persones en llocs tancats i cent persones a l'aire lliure.

b) En les unitats territorials contemplades en l'apartat deu de l'annex, l'aforament màxim autoritzat serà de trenta persones, tant en llocs tancats com a l'aire lliure.

c) En la unitat territorial contemplada en l'apartat tretze de l'annex, l'aforament màxim autoritzat en llocs a l'aire lliure serà de cinquanta persones.»

 

Set. S'inclou un nou capítol XV amb el següent contingut:

«CAPÍTOL XV Condicions per al desenvolupament de l'activitat cinegètica i la pesca esportiva i recreativa

Article 48. Activitat cinegètica.

1. Queda permesa l'activitat cinegètica en totes les seues modalitats sempre que es respecte la distància de seguretat i les mesures d'higiene i prevenció fixades per les autoritats sanitàries.

2. Per al desenvolupament de l'activitat cinegètica organitzada que implique a més d'un caçador, s'haurà de disposar d'un pla d'actuació per part del responsable en el qual es detallen les mesures de prevenció i higiene a observar.

Article 49. Pesca esportiva i recreativa.

Queda permesa la pràctica de la pesca esportiva i recreativa en totes les seues modalitats sempre que es respecte la distància de seguretat i les mesures d'higiene i prevenció fixades per les autoritats sanitàries.

Article 50. Mesures d'higiene i prevenció aplicables a l'activitat cinegètica i pesca esportiva i recreativa.

Durant el desenvolupament de les activitats cinegètiques i de pesca esportiva i recreativa previstes en aquest capítol se seguiran les mesures generals de prevenció i higiene enfront del COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries i en particular:

a) Quan no siga possible mantindre la distància de seguretat establida serà obligatori l'ús de màscara.

b) No es compartiran utensilis de caça o pesca, ni utillatge de menjar o beguda.

c) S'haurà de netejar i desinfectar el vestuari després del seu ús d'acord amb el que es preveu en l'article 6.

d) S'hauran de netejar i desinfectar els utensilis de caça i pesca utilitzats.»

Vuit. Es modifica la disposició addicional segona que queda redactada en els següents termes:

«Disposició addicional segona. Mesures per a les accions comercials o de promoció.

Les accions comercials o de promoció que duguen a terme els establiments comercials hauran d'estar acompanyades de mesures destinades a assegurar que no es generen aglomeracions que impedisquen el manteniment de la distància de seguretat, el compliment dels límits d'aforament, o comprometen la resta de mesures establides en aquesta ordre, havent d'adoptar les mesures adequades per a evitar-les, incloent el cessament immediat de les esmentades accions comercials o de promoció si resultara necessari.»

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola