Ajudes de la Generalitat Valenciana per a lloguer d'habitatge habitual (Covid-19)

DECRET 52/2020, de 24 d’abril, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d’habitatge habitual.

Objectiu

Ajudes per al pagament del lloguer a les persones arrendatàries d'habitatge habitual amb problemes transitoris per a fer front al lloguer, produïts com a conseqüència d ela crisi d'emergència sanitària causada per COVID-19 i que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 5 de maig a les 09.00 hores i finalitza el dia 30 de juny a les 12.00 hores.

Supòsits de vulnerabilitat econòmica

1. La persona obligada a pagar la renda de lloguer ha passat a estar en alguna de les situacions a continuació descrites i els seus ingressos es troben per davall del límit de 3 vegades IPREM, com a supòsit general.

  • Situació de desocupació
  • Expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTE)
  • En cas de ser empresari, haja reduït la seua jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que suposen una pèrdua substancial d'ingressos

Segons certes circumstàncies detallades avant, el límit podrà ser 4 o 5 vegades IPREM

2. La renda de lloguer més les despeses i subministraments bàsics resulte superior o igual al 35% dels ingressos nets percebuts pel conjunt de la unitat familiar

Quantia

La quantia de l'ajuda podrà aconseguir des del 40% fins al 100% de la renda del lloguer, fins a un import màxim de 650 euros al mes.

El percentatge d'ajuda dependrà del grau de vulnerabilitat de la unitat de convivència.

Se subvenciona el pagament de la renda de lloguer corresponent a 6 mesos.

Pot iniciar-se el període subvencionable a partir de la mensualitat d'abril 2020.

El pagament serà únic.

Ingressos de la unitat de convivència

Als ingressos nets mensuals del sol·licitant afectat pels supòsits de vulnerabilitat se sumaran els de la resta de membres de la unitat de convivència produïts en el mes anterior a la data de convocatòria (4 de maig)

  • La suma dels ingressos haurà de ser igual o inferior a 3 vegades IPREM, en el supòsit general, incrementant-se segons les següents característiques: +0,1 per cada fill; +0,15 per fills en famílies monoparentals i +0,1 per cada familiar a càrrec major de 65 anys.
  • Igual o inferior a 4 vegades IPREM si existeix un grau de discapacitat igual o superior al 33%, dependència o malaltia que incapacite per a l'activitat laboral.
  • Igual o inferior a 5 vegades IPREM, NOMÉS si la persona titular del contracte té paràlisi cerebral, una malaltia mental o discapacitat intel·lectual igual o superior al 33%, una discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%, o malaltia greu que incapacite activitat laboral a la persona o al seu cuidador.
Sol·licitud d'ajudes

La tramitació podrà realitzar-se telemàticament (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20932) o presencialment.

En tots dos casos es realitzarà seguint les instruccions de la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

Els sol·licitants que opten per via telemàtica sense certificat digital hauran de presentar el justificant i la sol·licitud generada impresa i signada, preferentment, en els registres d'entrada dels serveis territorials i en els llocs establits en la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú.

Pot demanar cita prèvia als serveis territorials perquè l'ajuden a realitzar la tramitació. També els ajuntaments o mancomunitats podran assessorar-lo, on podrà presentar la seua sol·licitud telemàticament, autoritzats per les persones sol·licitants i ajudar a realitzar la tramitació, a partir del moment en què es reprenga l'atenció presencial en la fase de desescalada i aixecament de l'estat d'alarma.

Més informació: habitatge.gva.es

Dubtes: 96 386 60 00 o ajudeslloguer@gva.es

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola