Obrir un comerç en dies de COVID-19

Obrir un comerç al públic en temps de coronavirus

Generalitat Valenciana

Preguntes i respostes més freqüents sobre comerç (FAQ) Declaració de l’Estat d’Alarma pel Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) actualitzat a 4 de maig

Guia de pràctiques segures per obrir un comerç en temps de coronavirus (actualitzada a 5 de maig)

Govern d'Espanya

Guia de bones pràctiques per als establiments del sector comercial

Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional federat

Condicions per a l'obertura al públic d'establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats

Reobertura

Es podran reobrir al públic de tots els establiments l'activitat dels quals s'haguera suspés després de la declaració de l'estat d'alarma, a excepció d'aquells que tinguen una superfície de més de 400 metres quadrats, així com d'aquells que tinguen caràcter de centre comercial o de parc comercial, o que es troben dins d'aquests sense accés directe i independent des de l'exterior

Hauran de complir els següents requisits:

  • S'establirà un sistema de cita prèvia que garantisca la permanència a l'interior de l'establiment o local en un mateix moment d'un únic client per cada treballador, sense que es puguen habilitar zones d'espera a l'interior d'aquests.
  • Es garantirà l'atenció individualitzada al client amb la deguda separació física prevista en aquest capítol o, en el cas que això no siga possible, mitjançant la instal·lació de taulells o mampares.
  • S'establirà un horari d'atenció preferent per a majors de 65 anys, que haurà de fer-se coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d'aquest col·lectiu.

Tots els establiments i locals que puguen procedir a la reobertura al públic podran establir, en el seu cas, sistemes de recollida en el local dels productes adquirits, sempre que garantitzen una recollida escalonada que evite aglomeracions en l'interior del local o del seu accés.

Els desplaçaments als establiments i locals podran efectuar-se únicament dins del municipi de residència, llevat que el servei o producte no es trobe disponible en aquest.

Mesures d'higiene

Els establiments i locals que òbriguen al públic en els termes establits realitzaran, almenys dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, sòls, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques, conforme a les següents pautes:

  • Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, en finalitzar el dia;
  • S'utilitzaran desinfectants com a dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben en el mercat i que han sigut autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. Si s'utilitza un desinfectant comercial es respectaran les indicacions de l'etiqueta.
  • Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció individual (d'ara en avant EPIs) utilitzats es rebutjaran de manera segura, i posteriorment es rentaran les màns.

Per a aquesta neteja es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferentment al migdia, una pausa de l'obertura dedicada a tasques de manteniment, neteja i reposició.

Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, amb especial atenció a taulells, mampares, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres elements susceptibles de manipulació, prestant especial atenció a aquells utilitzats per més d'un treballador.

Quan en l'establiment o local haja de romandre més d'un treballador atenent el públic, les mesures de neteja s'estendran no sols a la zona comercial, sinó també, en el seu cas, a zones privades dels treballadors, com ara vestidors, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans.

Es procedirà a la rentada i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball, en el seu cas, que hauran de llavar-se de manera mecànica en cicles de rentada entre 60 i 90 graus centígrads. En aquells casos en els quals no s'utilitze uniforme o roba de treball, les peces utilitzades pels treballadors en contacte amb els clients també hauran de llavar-se en les condicions assenyalades anteriorment.

Es garantirà una ventilació adequada de tots els establiments i locals comercials.

No s'utilitzaran els lavabos dels establiments comercials per part dels clients, excepte en cas estrictament necessari. En aquest últim cas, es procedirà immediatament a la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta.

Tots els establiments i locals hauran de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals poder depositar mocadors i qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres hauran de ser netejades de manera freqüent i almenys una vegada al dia.

Prevenció de riscos per al personal

No podran incorporar-se als seus llocs de treball en els establiments comercials els següents treballadors:

  • Treballadors que en el moment de la reobertura de l'establiment comercial estiguen en aïllament domiciliari per tindre diagnòstic de COVID-19 o tinguen algun dels símptomes compatibles amb el COVID-19.
  • Treballadors que, no tenint símptomes, es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19

El titular de l'activitat econòmica que es realitze en l'establiment o local haurà de complir, en tot cas, amb les obligacions de prevenció de riscos establides en la legislació vigent, tant amb caràcter general com de manera específica per a previndre el contagi del COVID19.

En aquest sentit, s'assegurarà que tots els treballadors compten amb equips de protecció individual adequats al nivell de risc i que tinguen permanentment a la seua disposició, en el lloc de treball, gels hidroalcohólicos amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, o quan això no siga possible, aigua i sabó.

L'ús de màscares serà obligatori quan no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal d'aproximadament dos metres entre el treballador i el client o entre els mateixos treballadors. Tot el personal haurà d'estar format i informat sobre el correcte ús dels esmentats equips de protecció.

Això anterior serà també aplicable tots els treballadors de terceres empreses que presten serveis en el local o establiment, ja siga amb caràcter habitual o de manera puntual.

El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que garantisca les mesures higièniques adequades per a protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, o bé s'haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors d'aquesta mesura.

La disposició dels llocs de treball, l'organització dels torns i la resta de condicions de treball presents en el centre es modificaran, en la mesura necessària, per a garantir la possibilitat de mantindre la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre els treballadors, sent això responsabilitat del titular de l'activitat econòmica o de la persona en qui aquest delegue.

La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d'atenció al client serà d'almenys un metre quan es compte amb elements de protecció o barreres, o d'aproximadament dos metres sense aquests elements.

En el cas de serveis que no permeten el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com poden ser les perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, s'haurà d'utilitzar l'equip de protecció individual oportú que assegure la protecció tant del treballador com del client, havent d'assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre un client i un altre.

Així mateix, les mesures de distància previstes en aquesta ordre hauran de complir-se, en el seu cas, en els vestuaris, taquilles i lavabos dels treballadors, així com en les àrees de descans, menjadors, cuines i qualsevol altra zona d'ús comú.

Si un treballador començara a tindre símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent. El treballador haurà d'abandonar el seu lloc de treball fins que la seua situació mèdica siga valorada per un professional sanitari.

Protecció i higiene aplicables als clients, a l'interior d'establiments i locals

El temps de permanència en els establiments i locals serà l'estrictament necessari perquè els clients puguen realitzar les seues compres o rebre la prestació del servei.

En els establiments en els quals siga possible l'atenció personalitzada de més d'un client al mateix temps haurà d'assenyalar-se de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques en el sòl, o mitjançant l'ús de balises, cartelleria i senyalització. En tot cas, l'atenció als clients no podrà realitzar-se de manera simultània pel mateix treballador.

Els establiments i locals hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohólicos amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en l'entrada del local, i hauran d'estar sempre en condicions d'ús.

En els establiments i locals comercials que compten amb zones d'autoservei, haurà de prestar el servei un treballador de l'establiment, amb la finalitat d'evitar la manipulació directa per part dels clients dels productes.

No es podrà posar a la disposició dels clients productes de prova.

En els establiments del sector comercial tèxtil, i d'arranjaments de roba i similars, els emprovadors hauran d'utilitzar-se per una única persona i després del seu ús es netejaran i desinfectaran.

En cas que un client es prove una peça que posteriorment no adquirisca, el titular de l'establiment implementarà mesures perquè la peça siga higienitzada abans que siga facilitada a altres clients

 

Condicions en les quals s'han de desenvolupar les activitats d'hostaleria i restauració

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola