Període de cremes

Cremes agrícoles

Es reobri període per a autoritzacions, amb limitacions

RESOLUCIÓ de 10 d’abril de 2020, del director general de Prevenció d’Incendis Forestals, sobre la modificació del període de cremes motivat per l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Extracte

[...]

Derogació resolució anterior

Deixar sense efecte, amb efectes del dia 21 d'abril de 2020, la Resolució de 15 de març de 2020, del director general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre la modificació del període de cremes motivat per l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, publicada en el DOGV núm. 8763, de 16 de març de 2020

Manteniment de la suspensió en determinats parcs naturals

Dins del perímetre delimitat en la declaració dels parcs naturals de la Serra d'Irta, Desert de les Palmes, Serra d'Espadà, Serra Calderona, Carrascar de la Font Roja i Serra Mariola, en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor de 500 metres d'aquells

1. Es prorroga el període en el qual no es podrà autoritzar, la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls, que es va iniciar en 16 de març de 2020, fins al 16 d'octubre de 2020, ambdós inclosos.

2. Es deixen en suspens, des del 16 de març de 2020, fins al 16 d'octubre de 2020, inclusivament, totes les accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen el que s'estableix en la present resolució.

Condicions de crema

Establir per al període comprés entre el 21 d'abril i el 31 de maig de 2020, ambdós inclosos, i per a la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a alguna mena d'aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus, en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor a 500 metres d'aquells, les següents condicions extraordinàries:

1. Només podran realitzar-se cremes de dilluns a divendres, ambdós inclosos. Els dissabtes, diumenges i festius, no està permés realitzar cremes, per la qual cosa queden en suspés totes aquelles accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen el que s'estableix en la present resolució.

2. Només es podran realitzar aquestes cremes quan el nivell de preemergència per risc d'incendis forestals, determinat per l'òrgan competent, siga 1. Aquesta limitació és aplicable general, tant a aquells municipis que disposen de pla local de cremes aprovat, com per a aquells que no disposen d'ell, conforme a la Resolució de 26 de gener de 2018, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre modificació del període de cremes (DOGV 8224, 31.01.2018).

3. Mantindre l'horari d'aquestes cremes entre el trenc de l'alba i les 13.30 hores, conforme a la Resolució de 10 de març de 2014, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències, sobre reducció dels horaris aptes per a la realització de cremes (DOGV 7242, 27.03.2014), moment en el qual aquesta crema ha d'estar totalment extingida.

A partir de l'1 de juny de 2020, inclusivament, serà aplicable el que es disposa en l'article 145.f i g del Decret 98/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana i en la Resolució de 12 de maig de 2017, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre modificació del període de cremes, publicada en el DOGV núm. 8040, de 16 de maig de 2017, per la qual cosa:

1. Queden prohibides com a mesura de precaució general en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor a 500 metres d'aquells, la crema de marges de cultius o de restes agrícoles o forestals durant el període comprés entre l'1 de juliol i el 30 de setembre i la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a alguna mena d'aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus durant el període comprés entre l'1 de juliol i el 30 de setembre

2. En els municipis que compten amb un pla local de cremes aprovat per la direcció territorial competent, entre l'1 de juliol i 30 de setembre, s'estarà al que dispose el mateix.

[...]

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola