Reial Decret-llei 8/2020

Reial Decret-llei 8/2020, mesures extraordinàries davant l'impacte econòmic i social

CAPÍTOL I Mesures de suport als treballadors, famílies i col·lectius vulnerables
 • Article 4. Garantia de subministrament d'aigua i energia a consumidors vulnerables.
 • Articles 7 - 16Moratòria de deute hipotecari per a l'adquisició d'habitatge habitual.
 • Per sol·licitar el certificat d'empadronament que es requerix com a documentació en el tràmit de moratòria de pagaments de quotes hipotecàries de col·lectius vulnerables, poseu-vos en contacte amb el SAC (Servei d'Atenció Ciutadana) mitjançant correu electrònic sac@peniscola.org o al Tel. al 964480050; també es pot sol·licitar en la seu electrònica de l'Ajuntament en https://sede.peniscola.org/.
 • Article 17Prestació extraordinària per cessament d'activitat per als afectats per declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 • Article 18Garantia en el manteniment dels serveis de comunicacions electròniques i la connectivitat de banda ampla.
 • Artículo 19Garantia en la prestació del servei universal de telecomunicacions.
CAPÍTOL II Mesures de flexibilització dels mecanismes d'ajustament temporal d'activitat per evitar acomiadaments

Articles modificats pel Reial Decret-llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19.

 • Article 22Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada por causa de força major.
 • Article 23. Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció.
 • Article 24. Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb el COVID-19.
 • Article 25Mesures extraordinàries en matèria de protecció per atur en aplicació dels procediments referits en els articles 22 i 23.
 • Article 26Limitació temporal dels efectes de la presentació extemporània de sol·licituds de prestacions per atur.
 • Article 27Mesures extraordinàries relatives a la prórroga del subsidi per atur i a la declaració anual de rendes.
 • Article 28. Termini de duració de les mesures previstes en el Capítol II.
CAPÍTOL III Garantia de liquidesa per sostindre l'activitat econòmica davant de les dificultats transitòries conseqüència de la situació

Secció 1.ª Línia d'avals per a les empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics del COVID-19 i ampliació del límit d'endeutament net de l'ICO

 • Article 29Aprovació d'una Línia per a la cobertura per compte de l'Estat del finançament atorgat per entitats financeres a empreses i autònoms.

 

Secció 2.ª Ampliació del límit d'endetuament nete de l'ICO amb la finalitat d'augmentar els imports de les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms

 • Article 30Ampliació del límit d'endeutament net de l'ICO amb la finalitat d'augmentar les Línies ICO de finançament empreses i autònoms.
 • Article 31Línea extraordinària de cobertura asseguradora.
 • Article 35Mesures financeres dirigides als titulars d'explotacions agràries que hagen subscrit préstecs com a conseqüència de la situació de sequera de 2017.

 

Les mesures en imatges

 

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola