Serveis municipals i COVID-19

NOVES MESURES IMPULSADES PER L'AJUNTAMENT PER A L'ÚS DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

 • Queden tancades al públic totes les dependències municipals, però s'atendran les consultes ciutadanes de forma telefònica i telemàtica (Seu Electrònica de l'Ajuntament: https://sede.peniscola.org)
 • Telèfon d'Atenció Ajuntament: 964 48 00 50, en horari de 09.00h a14.00h - E-mail: sac@peniscola.org
 • Telèfon de Serveis Socials: 964 48 18 33 en el mateix horari - E-mail: bienestarsocial@peniscola.org
 • La Policia Local segueix a la vostra disposició 24h en el 964 48 01 21 - E-mail: policia@peniscola.org
 • El telèfon per a emergències: 112
En casos especials d'atenció presencial (petició de volants i certificats i atencions d'emergència en Serveis Socials), es determinaran les vies de resposta telefònicament, citant la persona un dia i una hora determinats per a l'atenció.

Nota informativa terminis procediments amb l'administració


D'acord amb l'indicat en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 es posa en el seu coneixement que tal com expressen les seues Disposicions Addicionals Tercera i Quarta queden suspesos els termes i interromputs terminis en la TOTALITAT dels procediments que es tramiten davant la Direcció General d'Administració Local, com ara subvencions, gestió de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional,  creació i classificació de llocs reservats, tutela financera, mancomunitats, alteracions de termes, béns, declaracions d'urgent ocupació i qualsevol altre procediment tramitat davant aquest Centre Directiu.

El còmput dels terminis es reiniciarà en el moment en què perda vigència el Reial decret 463/2020 i les seues possibles pròrrogues.

D'altra banda, respecte d'aquests mateixos procediments, queden suspesos els terminis de prescripció i caducitat.

Tot això sense perjudici que romanen a la seua disposició les vies de registre telemàtic i de comunicacions electròniques  i telefòniques habituals.

 

Mesures de precaució

A l'espera de la comunicació per part del Govern de les mesures que es prendran durant l'estat d'alarma que s'inicia demà, l'Ajuntament de Peníscola sol·licita a la població
 • Restringir al màxim les sortides a les estrictament necessàries
 • Evitar espais d'alta concurrència: passeigs marítims, platges, parcs i instal·lacions esportives a l'aire lliure
 • Mantindre la distància de seguretat d'un metre en els establiments comercials
L'Ajuntament no descarta el tancament d'espais públics a l'aire lliure si la ciutadania no respecta les recomanacions esmentades

 

Tancament de dependències municipals i edificis públics

Seguint les indicacions de les autoritats sanitàries i de l’Agència de Seguretat i Emergències de la Generalitat Valenciana, emeses en la 1a Circular als Ajuntaments sobr el COVID-19, l’Ajuntament de Peníscola ha pres les mesures de precaució següents:

Des del 12 de març fins a nou avís

Cessament de serveis i activitats

Des del 12 de març fins a nou avís
 • Mercat hippie

Zona d'Estacionament Restringit

Des d'avui i fins a un altre avís: queda suprimit el funcionament de la Zona d'Estacionament Restringit (Zona ORA) en tot el terme municipal de Peníscola

 

Ecoparcs

Es reobre el servei des del 7 de maig (Decret del president del Consorci de 5 de maig)

Es mantenen els horaris establerts abans de la declaració de l'Estat d'Alarma

Condicions

Es tornaran a rebre els residus procedents de les activitats i de la ciutadania en situació de necessitat:

 • S'han de mantindre les mesures de prevenció i higiene enfront de la COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries, així com la distància interpersonal recomanada, no inferior a 2 metres.
 • No s'haurà d'acudir a l'ecoparc davant el dubte d'estar contagiat o haver tingut contacte amb el virus.
 • Es recomana l'ús de mascareta i guants per dipositar els residus corresponents.

El Consorci ha posat a disposició de la ciutadania un model de Declaración Responsable justificativa dels desplaçaments potencials de persones usuàries de la xarxa consorciada d'ecoparcs. Aquest desplaçamet a l'ecopart haurà d'estar motivat sempre per causa de força major o situació de necessitat.

Aquest model no és requisit essencial per a la utilització dels ecoparcs; serà només d'aplicació per la ciutadania per a la possible justificació del desplaçament davant de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

 

 

 

 

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola