Concurs Fotografia Programa de Festes Patronals

V CONCURS FOTOGRAFIA PORTADA I CONTRAPORTADA
PROGRAMA DE FESTES PATRONALS 2019

L’Ajuntament de Peníscola, a través de la Regidoria de Festes, convoca un concurs de fotografia amb la finalitat d’obtindre la portada i la contraportada del programa de les Festes Patronals 2019, d’acord amb les bases següents BASES:

1a) PARTICIPANTS

Totes aquelles persones que ho desitgen.

2a) TEMA

TEMA: PORTADA I CONTRAPORTADA PROGRAMA DE FESTES PATRONALS 2019: ELEMENTS TRADICIONALS, FESTIUS I CULTURALS DE PENÍSCOLA

3a) PRESENTACIÓ i IDENTIFICACIÓ

Les obres hauran de presentar-se en línia, mitjançant correu electrònic a l’adreça: festes@peniscola.org

Cada participant podrà presentar el nombre de fotografies que vulga. La inscripció és gratuïta. L’obra ha de ser presentada en format digital en alta resolució (mínim 800 píxels, 300 píxels per polzada) i en format vertical (22x32cm).

Les obres han de ser originals i inèdites, i no premiades en cap altre concurs.

Cada participant ha d’identificar l’obra amb un sol títol que ha d’escriure en el mateix correu de la fotografia presentada. En el correu electrònic ha d’identificar-se el nom complet de l’autor, la seua adreça i el seu número de telèfon.

La temàtica de les fotografies ha d’estar relacionada amb elements tradicionals, culturals i festius de les Festes Patronals de Peníscola.

Si no s’acompleixen aquests requisits, quedaran excloses del concurs.

4a) DATA DE PRESENTACIÓ

El termini d’admissió de les obres començarà el 5 de juliol de 2019 i acabarà el 14 de juliol de 2019 a les 23.30h.

5a) JURAT I CRITERI DE RESOLUCIÓ

El jurat serà popular, és a dir, les fotografies presentades correctament es publicaran en la pàgina de Facebook “Ajuntament de Peníscola” el dia 15 a les 10.00h i estaran publicades per a la votació fins al dia 17 a les 10.00h. Las cinc fotografies amb més “m’agrada”, seran les finalistes del concurs.

El jurat escollirà entre les cinc fotografies més votades, les dues que estimen més oportunes per ser portada (1r premi) i contraportada (2n premi) del programa de les Festes Patronals 2019.

La temàtica de portada i contraportada no haurà de ser similar.

El jurat serà designat per la regidora delegada de l’àrea de Festes, i estarà format per:

2 Fotògrafs/es professionals
Reina i Cort d’Honor (adultes) 2019

6a) DECISIÓ DEL JURAT

La decisió del Jurat és inapel·lable, i aquest pot declarar desert algun premi si així ho considera oportú.

El jurat tindrà la capacitat de resoldre qualsevol incidència sobre la interpretació d’aquestes bases.

7a) PREMIS

1r premi: 200€ i diploma
2n premi: 100€ i diploma

8a) GARANTIES I NOTES

Els concursants es responsabilitzen totalment de qualsevol reclamació o denúncia que puga tenir lloc respecte a l’autenticitat o dret de les obres.

9a) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROTECCIÓ D’IMATGE

Cada concursant haurà de ser autor/propietari dels drets de la fotografia, per tal d’evitar reclamacions de tercers sobre aquestes. L’autor/a de la fotografia és responsable de la inclusió en aquesta d’altres persones. Es recomana en tot cas comptar amb l’autorització d’aquestes abans de l’enviament al concurs.

10a) REPRODUCCIÓ

Les obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament. Els participants autoritzen a l’Ajuntament la reproducció de les fotografies, la seua inclusió en exposicions (en el cas que es realitzen), en la seua pàgina web, en canals socials... sense que aquest fet comporte cap pagament a l’autor.

11a) ACCEPTACIÓ DE LES BASES

El fet de participar en el concurs implica la total acceptació d’aquestes bases, i faculta al jurat per a la interpretació i resolució dels casos no previstos en aquestes.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola