Avís període de cremes

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2018, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre modificació del període de cremes.

Primer. Derogació resolució anterior
Deixar sense efecte la Resolució de 5 de gener de 2018, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre modificació del període de cremes per a gener 2018, publicada en el DOGV núm. 8208, de data 9 de gener de 2018.

Segon. Condicions de crema
Establir, mentre no es publique una nova resolució, i per a la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, canylssars o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus, en els terrenys forestals, en els contigus o amb una proximitat menor de 500 metres d'aquells, les condicions següents:

1. Només es podran realitzar les dites cremes quan el nivell de preemergència per risc d'incendis forestals, determinat per l'òrgan competent, siga 1. Aquesta limitació és d'aplicació general, tant en aquells municipis que disposen de pla local de cremes aprovat, com per a aquells que no en disposen.

2. Mantenir l'horari de les dites cremes entre l'orto i les 13.30 hores, de conformitat amb la Resolució de 10 de març de 2014, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències, sobre reducció dels horaris aptes per a la realització de cremes (DOCV núm. 7242, de 27 de març de 2014), moment en el qual la dita crema ha d'estar totalment extingida.

3. Es recorda que està prohibida l'execució de cremes en el període comprés entre el Dijous Sant i el dilluns immediatament després del Dilluns de Pasqua, conegut com a Dilluns de Sant Vicent, de conformitat amb el que disposa l'Ordre de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es regulen les mesures extraordinàries per a la prevenció d'incendis forestals durant el període de Setmana Santa i Pasqua (DOCV núm. 4959, de 4 de març de 2005).

4. La resta de condicions per a la realització de les cremes es mantenen segons el que estableixen, tant la normativa vigent com els plans locals de cremes.

Tercer. Autoritzacions extraordinàries
Amb caràcter extraordinari, i únicament per raons fitosanitàries, d'investigació o altres motius d'urgència degudament justificats que no en permeten l'ajornament, es podran autoritzar cremes durant el període anterior, sempre que hi haja resolució en aquest sentit de la direcció general competent en prevenció d'incendis forestals, que fixarà les condicions concretes d'aplicació.

Quart. Entrada en vigor
Aquesta resolució entrarà en vigor el dia 30 de gener de 2018.

Peñiscola - Sede ElectrónicaTurismo Peñiscola